en

1-1628593829

barkada-en

Random photo

  • Ασπρομέτωπες / White-fronted Geese (Anser albifrons) (L. Stavrakas)
wallpapers

In the Evros Delta, I like to:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
3ο Κ Π. Σ.
Ε.Π.ΠΕΡ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου στα πλαίσια του έργου «Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου», Μέτρο 8.1 του Ε.Π.ΠΕΡ. και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 163046/14.4.2009 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και την υπ’ αρ. 11/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνοδευόμενο από Προσφορά για την ανάθεση των Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και την υπογραφή σύμβασης έργου, εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον δικτυακό τόπο του Φ.Δ.Ε.Π.Δ.Ε.
1. Αντικείμενο:
Οι υπηρεσίες αφορούν τον έλεγχο της νομιμότητας και ακρίβειας των εγγραφών στα βιβλία του Φ.Δ.Ε.Π.Δ.Ε., τον έλεγχο κάλυψης των εγγραφών με νομότυπα δικαιολογητικά, την επαλήθευση-εξακρίβωση και διασταύρωση των εσόδων και εξόδων του Φ.Δ.Ε.Π.Δ.Ε. καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων εσωτερικών κανονισμών που διέπουν την λειτουργία του Φ.Δ.Ε.Π.Δ.Ε., στα πλαίσια των ελεγκτικών αρχών και κανόνων που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
2. Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη.
3. Χρονοδιάγραμμα:
Η παροχή των υπηρεσιών θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και το τέλος του Προγράμματος ΕΠΠΕΡ 2000-2006, δηλ. έως τις 31.12.2009.
4. Προϋπολογισμός:
ΕΥΡΩ χίλια εξακόσια ογδόντα και εξήντα επτά λεπτά (1.680,67) χωρίς Φ.Π.Α.
ΕΥΡΩ δύο χιλιάδες (2.000,00) με Φ.Π.Α.
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
α. Υποψήφιοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εργάζονται ή λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές.
β. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων οι απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου θα καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.
6. Πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. Παναγιώτη Ιωαννίδη τηλ. και φαξ 2551061000.
7. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:
- δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,
- δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 καταστάσεις, του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
β. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο του Κράτους εγκατάστασης του υποψηφίου ως Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, κι εφόσον δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση ή δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις παρεχόμενες από τον υποψήφιο υπηρεσίες
γ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
8. Τόπος και χρόνος υποβολής δικαιολογητικών και προσφοράς:
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά (το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται με και χωρίς ΦΠΑ) θα τοποθετούνται εντός σφραγισμένου φακέλου επί του οποίου θα γράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, φαξ) και η ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ». Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή με ταχυμεταφορέα (courier) ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη μέχρι την 26 Μαΐου 2009 και από ώρα 9.00 πμ μέχρι 14.00 μμ το αργότερο. Οι υποψήφιοι με την κατάθεση της προσφοράς θα παραλαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα υποβάλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται. Σε περίπτωση αποστολής της Προσφοράς με ταχυμεταφορέα ή ταχυδρομείο η Προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί έως τις 14.00 της 26 Μαΐου 2009 το αργότερο. Την ευθύνη γι’ αυτό φέρει ο υποψήφιος.
9. Κριτήριο ανάθεσης:
Η χαμηλότερη τιμή.
10. Ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών:
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αρ. 11/2009  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.ΔΕ.Π.Δ.Ε., στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου την 27 Μαΐου 2009 και ώρα 10.00 πμ.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, διαφορετικά η προσφορά του απορρίπτεται.
11. Ενστάσεις:
Ενστάσεις επιτρέπονται μόνον στις κατωτέρω περιπτώσεις. Η άσκησή τους δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών που έχει συσταθεί με την υπ’ αρ. 11/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκδίδεται η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Δ.Ε.Π.Δ.Ε.:
Α) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Φ.Δ.Ε.Π.Δ.Ε. που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε Υποψηφίου ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση αυτής. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Υποψηφίου κοινοποιείται υποχρεωτικά και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Β) Κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενιστάμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως του Φ.Δ.Ε.Π.Δ.Ε. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
12. Υπογραφή της Σύμβασης:
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης για την υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν από τον Φ.Δ.Ε.Π.Δ.Ε με την απόφαση κατακύρωσης.
Για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Κωτούλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσιεύτηκε στης 03 Jul 2020

Read more
eok epperaa ypourg

espa

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Select language

enggr

Search

diavgia
joomla 1.7