Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ"

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στο Υποέργο 1, με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού», συνολικού προϋπολογισμού 28.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α.