Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ"

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του Υποέργου 17 με τίτλο: «Υπηρεσίες παροχής Νομικών συμβουλών», συνολικού προϋπολογισμού 54.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α.