Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα για την ανάθεση των Υπηρεσιών: Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟ

O Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση των Υπηρεσιών σε Τμήματα:
 
Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΙΙ.  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
 
Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:
 
1. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
2. Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού
3. Παράρτημα Γ'-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
4. Παράρτημα Δ'- ΤΕΥΔ