Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ" ΚΑΙ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ"

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση  του Υποέργου 15 με τίτλο: «Υπηρεσίες Λογιστή», προϋπολογισμού 43.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α. και του Υποέργου 16 με τίτλο: «Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή», προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α.