Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρων Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά