Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00), συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α.