Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε Τμήματα για την Ανάθεση των Υπηρεσιών: Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ "...'' ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

O Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση των Υπηρεσιών σε Τμήματα:

Ι.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ & ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΟΥΣΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ" & "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΑΜΙΩΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

1. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2. Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού

3. Παράρτημα Γ'- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

4. Παράρτημα Δ'-Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης