Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας Δορυφορικών Πομπών

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση της Προμήθειας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ. 

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Παράρτημα II Τυποποιημένο Έντυπο Υπέυθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)