Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας ενός οχήματος 4x4 ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση της προμήθειας ενός οχήματος 4x4 ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ.

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ