Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας "Info Kiosks"

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Περιπτέρων πληροφοριών (info kiosks)» στο πλαίσιο του έργου «Eco-Conscious Minds to Stop Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea Basin».

 

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ