gr

1-1628593829

barkada

Τυχαία φωτογραφία

  • Δενδροβάτραχος / European Tree Frog (Hyla arborea) (E. Stets)
wallpapers

Στο Δέλτα του Έβρου, μου αρέσει να:

ΕΠΠΕΡΑΑ

Την τρέχουσα περίοδο ο Φορέας Διαχείρισης χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ) υλοποιώντας το ακόλουθο Τεχνικό Δελτίο:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΕΡΑΑ ‘ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

Φωτ.: Παναγιωτίδης
Βραχοκιρκίνεζο
Το Τεχνικό Δελτίο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ» υποβλήθηκε για έγκριση στο ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) το Ιούνιο του 2010 και εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2010. Στη συνέχεια και μετά από μία τροποποίηση το Τεχνικού Δελτίου του Φορέα Διαχείρισης περιλαμβάνει 9 υποέργα, ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 3.556.190,85€ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 31-12-2015.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου για την υλοποίηση δράσεων απαραίτητων για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και στην προστασία της. Η προστασία της βιοποικιλότητας θα επιτευχθεί μέσω της διατήρησης σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και των πληθυσμών των απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών στην περιοχή του υγροβιότοπου του Δέλτα Έβρου.

Λίστα Υποέργων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KAI ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Αντικείμενο του υποέργου είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει  δράσεις για την εποπτεία και τη φύλαξη της περιοχής, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, την επιστημονική παρακολούθηση, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας  και τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και των πληθυσμών και ενδιαιτημάτων των απειλούμενων και  κινδυνευόντων  ειδών και την πλήρη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στις τομεακές πολιτικές.

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου στοχεύει μέσα από την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος στα εξής:
Α) Στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και στην απόκτηση «εργαλείων διαχείρισης» που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ορθολογική διαχείριση του προστατευτέου αντικείμενου.
Β) Στην ανάπτυξη της επιχειρησιακής του λειτουργίας και στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών που θα προκύπτουν από την υλοποίηση των διαφόρων δράσεων.
Γ) Στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που απαιτούνται για την εφαρμογή των κοινοτικών Οδηγιών (79/409 για τη διατήρηση των άγριων πτηνών)
Δ) Στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης της περιοχής (διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας, διατήρηση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της αποτελεσματικότητας και υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης).
Ε) Στη δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος επόπτευσης.
ΣΤ) Στο συντονισμό και την ενεργό συνεργασία των συναρμόδιων για τη διαχείριση της περιοχής υπηρεσιών και του Φορέα Διαχείρισης.
Ζ) Στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η) Στην ενσωμάτωση της συμμετοχικής διαδικασίας των εμπλεκομένων και επηρεαζόμενων φορέων και ομάδων στο σχεδιασμό και στη διαχείριση.


Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του ΕΠΠΕΡΑΑ του Φορέα Διαχείρισης στο συγκεκριμένο υποέργο προβλέπονται δαπάνες για:

- Προσωπικό:
1 Συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης
1 Περιβαλλοντολόγο - Ορνιθολόγο,
5 άτομα Προσωπικό Κέντρου Πληροφόρησης,
1 υπεύθυνο για την επιστημονική παρακολούθηση
1 υπεύθυνο για την φύλαξη και την επιτήρηση της προστατευόμενης περιοχής
1 Οικονομολόγο,

Εξωτερικούς συνεργάτες: νομικός σύμβουλος, λογιστής – ορκωτός λογιστής, καθαρισμός,
Προμήθειες (εξοπλισμός γραφείου, πλωτά μέσα, αναβάθμιση τηλεματικού δικτύου, όχημα 4Χ4, τηλεκατευθυνόμενο εναέριο σύστημα, τρέιλερ, πινακίδες, εξοπλισμός υπαίθρου),
Προγράμματα ημερίδων και εκδηλώσεων,
Κατασκευή ιστοσελίδας,
Διάφορα έξοδα,
Πάγια – λειτουργικά έξοδα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Οι δράσεις του Φορέα Διαχείρισης (υλοποίηση προγραμμάτων, υλοποίηση εκδηλώσεων, ημερίδες, εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων επισκεπτών) απαιτούν τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.
Ο Φορέας θα προχωρήσει στην προμήθεια ενός λεωφορείου 15-19 θέσεων, απαραίτητο για την υλοποίηση της Διοργάνωσης επετειακών εκδηλώσεων του Υποέργου 1, ενώ θα χρησιμοποιείται, στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων, για τη συνοδεία ειδικών ομάδων (μαθητές, εθελοντές, επιστήμονες) στο Δέλτα του Έβρου, καθώς και για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών μετακίνησης του Φορέα Διαχείρισης (συνέδρια, ημερίδες, κτλ.).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΣΑ

Οι δράσεις του Φορέα Διαχείρισης (υλοποίηση προγραμμάτων, διαχείριση του υγροτόπου) απαιτούν τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού. Ο Φορέας θα προχωρήσει στην προμήθεια ενός τρακτέρ με κουβά και καρότσα για την υλοποίηση εργασιών πεδίου, τη συντήρηση δενδροφυτεύσεων, τον καθαρισμό χώρων, την απομάκρυνση μπαζών και σκουπιδιών και σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και μετά από σύνταξη και έγκριση σχετικής μελέτης θα γίνονται μικρής έκτασης επισκευές και συντηρήσεις στο Δέλτα του Έβρου.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης λειτουργεί ένα δίκτυο σταθμών παρακολούθησης ποιότητας υδάτων στο Δέλτα του Έβρου. Τα στοιχεία που καταγράφουν οι σταθμοί καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων στο Κέντρο Πληροφόρησης, σε καθημερινή βάση και είναι πολύ σημαντικά για την παρακολούθηση και διαχείριση της περιοχής.
Το υποέργο αφορά την αναβάθμιση των σταθμών ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου Υποέργου θα γίνει επέκταση του δικτύου παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων ώστε να περιλαμβάνει ένα σημείο στο θαλάσσιο χώρο του υγροτόπου. Η επέκταση θα δώσει σημαντικά δεδομένα για την ποιότητα των υδάτων σε αυτή την περιοχή.
Ο σταθμός θα στέλνει τα στοιχεία στο σταθμό βάσης στο Κέντρο Πληροφόρησης όπου και θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού εξυπηρετεί ανάγκες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, οικοτουρισμού, προσέλκυσης επισκεπτών, εκπαίδευσης, κ.ά. Για να ικανοποιηθούν οι σημαντικές αυτές ανάγκες για την λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης είναι προβλέπεται να γίνουν:
- έκδοση θεματικών φυλλαδίων,
- έκδοση περιοδικού,
- έκδοση λευκώματος,
- εκτύπωση αφισών,
-παραγωγή βίντεο και διαφημιστικών σποτ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΩΣΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Δέλτα του Έβρου υλοποιούνται από το 1994, μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Είναι απαραίτητη η συνέχιση των δραστηριοτήτων δακτυλίωσης, αλλά και η επέκταση σε άλλα είδη και εφαρμογές.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
-πρόγραμμα δακτυλίωσης στρουθιόμορφων κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης
-πρόγραμμα δακτυλίωσης παπιών, χηνών και κύκνων τον χειμώνα -πρόγραμμα δακτυλίωσης αναπαραγόμενων ειδών
-πρόγραμμα δακτυλίωσης κορακοειδών
-στατιστική επεξεργασία δεδομένων
-εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης σε θέματα ορνιθοπανίδας και δακτυλίωσης πουλιών
-τεχνική βοήθεια


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/43 ΚΑΙ 79/409

Φωτ.: Eva Stets
Τσίφτης
Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνεται η καταγραφή, η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43, καθώς και η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης  των ειδών της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (79/409).
Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα, αποτελεί δε απαραίτητο εργαλείο για το βέλτιστο σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης της περιοχής, σκοπός των οποίων, μεταξύ άλλων είναι και η εξασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης, η ανόρθωση ή/και η αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των πληθυσμών των ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΕ.
Με το παρόν υποέργο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) σε τοπικό επίπεδο (στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ), το οποίο θα είναι ενταγμένο σε ένα εθνικού επιπέδου σύστημα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 2007-2012 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Με το έργο αυτό θα διασφαλιστεί η εποπτεία και η εφαρμογή ενός συστήματος επαναξιολόγησης (σε σχέση με τη 2η Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας του 2007) της κατάστασης διατήρησης ειδών και οικοτόπων.
Ταυτόχρονα, θα τροφοδοτήσει την 3η Εθνική Αναφορά-Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδο αναφοράς 2007-2012 - άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) με δεδομένα παρακολούθησης (field monitoring data) και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης (field data on conservation status assessment) ειδών και οικοτόπων, ως αποτέλεσμα εργασιών πεδίου.


ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης υπάγεται στην αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, βάσει του άρθρου 15, παρ.2 του Ν.2742/99. Τα Σχέδιο Διαχείρισης προβλέπονται από το άρθρο 16 του Ν.2742/ 99 για τις προστατευμένες περιοχές μεταξύ των οποίων και το Δέλτα Έβρου. Εγκρίνεται ανά πενταετία με κοινές αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών.

Με το Σχέδιο Διαχείρισης Δέλτα Έβρου αναμένεται να προσδιοριστεί, στο πλαίσιο των γενικότερων όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στην ΚΥΑ χαρακτηρισμού του Δέλτα Έβρου, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του. Το Σχέδιο Διαχείρισης θα συνοδεύεται από προγράμματα δράσης στα οποίο εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρμογής τους.

Το συγκεκριμένο Υποέργο αποτελούσε υποέργο του προηγούμενου Τεχνικού Δελτίου του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ και πρόκειται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
eok epperaa ypourg

espa

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιλογή γλώσσας

enggr

Αναζήτηση

Διαγωνισμοί

diavgia
joomla 1.7