Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμήθεια σκεπάστρου για τον χώρο πάρκινγκ του Κ.Π.Δ.Ε.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΦΔΕΠΔΕ), στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» του Πράσινου Ταμείου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια σκέπαστρου για τον χώρο παρκινγκ του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.Α.