Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Πρόγραμμα προστασίας και διαχείρισης κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση»

O Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά, για σύναψη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Πρόγραμμα προστασίας και διαχείρισης κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση.

 

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

 

1.Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2.Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού

3.Παράρτημα ΙΙ-ΤΕΥΔ

4.Παράρτημα ΙΙΙ.- Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

5.Παράρτημα IV-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

6.Παράρτημα V-Υπόδειγμα Σύμβασης

7.Παράρτημα VI-Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

8.Παράρτημα VII-Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής