Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάθεση των Υπηρεσιών "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΠΟΜΠΩΝ"

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση των Υπηρεσιών "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΠΟΜΠΩΝ"

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

1.Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2.Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού

3.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

4.Παράρτημα Δ' - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)